Pond 20 tysięcy zezwoleń na pobyt dla obcokrajowców. Przyjeżdżają głównie za pracą

0
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie pomorskim przekroczyła 20 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie pomorskim należą obywatele: Ukrainy – 10,3 tys. osób, Białorusi – 1,6 tys. os., Rosji – 1 tys. os., Niemiec – 960 os., oraz Indii – 500 os.

Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Około 57 proc. cudzoziemców w województwie pomorskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a prawie 24 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 12,2 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 8 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 58 proc., zezwolenia na pobyt stały – 18 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE – 17 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie prawie 416 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało 119 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (43 tys. osób), dolnośląskie (33 tys.) oraz wielkopolskie (33 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.