Więcej pieniędzy na leczenie

0

Dodatkowe fundusze na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych otrzymały cztery placówki medyczne z województwa pomorskiego m.in. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

370 tysięcy złotych zostanie przeznaczone m.in. na programy terapeutyczne, warsztaty dla uzależnionych i ich rodzin, doposażenie sal oraz szkolenia personelu. Pieniądze, które przekazały władze województwa pochodzą z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017-2020.

Najwięcej pieniędzy przeznaczone będzie na pomoc dla uzależnionych od alkoholu. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym im. Bilikiewicza w Gdańsku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku otrzymają łącznie 330 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie warunków motywujących do powstrzymywania się od picia alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu. Placówki wykorzystają otrzymane fundusze na  programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin. Kupią też materiały pomocnicze oraz doposażą pomieszczenia.

Na pomoc uzależnionym od narkotyków Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, które zajmują się leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowych substancji psychoaktywnych) otrzymają 40 tys. zł. Pieniądze te będą przeznaczone m. in. na: program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów oraz osób współuzależnionych, a także doposażenie sal terapeutycznych.

Samorząd województwa co roku przeznacza pieniądze na pomoc dla uzależnionych. W ciągu dziesięciu lat przeznaczył na ten cel 5,5 miliona złotych. Tylko w ubiegłym roku z programów terapeutycznych, prowadzonych w tych placówkach, skorzystały 1534 osoby.