Sesja na dystans w Kobylnicy

0

Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności odbyła się sesja Rady Gminy Kobylnica, którą zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

Przestronne pomieszczenie sali teatralnej pozwoliło na zachowanie zalecanych odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Przed wejściem ustawiono także specjalne stanowisko, na którym dostępne były środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki ochronne. W czasie trwającej kilkadziesiąt minut sesji radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał.

Jeden z nich zakładał udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G relacji Łosino-Barcino-Etap III końcowy”. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostały w stosownej umowie zawartej pomiędzy powiatem słupskim a gminą Kobylnica.

W związku ze złym stanem istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1157 G relacji Łosino – Barcino starostwo w sierpniu 2019r., w ramach prowadzonego naboru, złożyło wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na uzyskanie dofinansowania w celu realizacji w latach 2020-2021 Etapu trzeciego zadania obejmującego odcinek od Sierakowa, przez Kuleszewo aż do skrzyżowania z trasą prowadzącą do miejscowości Zagórki.

Realizacja zadania będzie obejmowała wykonanie: poszerzenia jezdni, nowych warstw bitumicznych jezdni, odcinków chodników, budowę miejsc postojowych, zjazdów, zatok autobusowych, wysp dzielących pasy ruchu oraz poboczy i rowów. Według przyjętego harmonogramu podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w maju.

Wartość zadania inwestycyjnego, o którym mowa wynosi ok. 12,6 mln zł. Na inwestycję ze środków budżetu gminy Kobylnica przeznaczone zostaną środki w wysokości ok. 2,7 mln zł, co stanowić będzie ok. 21% wartości inwestycji. Taki sam wkład stanowić będą środki powiatu słupskiego. Pozostała cześć – ok. 7,3 mln zł – pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.