Szkoły rozpoczęły nabór do pierwszych klas

0

Do 25 marca do godziny 16 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Słupsku. Nabór prowadzony jest w elektronicznym systemie rekrutacji NABO.

Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla rodziców to https://sp-slupsk.nabory.pl

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów i przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria: kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek otrzyma 50 punktów; kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – 30 punktów; kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 punktów; kandydat jest objęty pieczą zastępczą – 30 punktów; kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 punktów; kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 punktów; kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 punktów; kandydat, którego, co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 punktów; kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 punktów.

Wnioski w systemie NABO wypełniać można do 25 marca do godziny 16. Od 25 marca do 8 kwietnia komisja prowadzić będzie weryfikację wniosków o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej. Listy kandydatów zakwalifikowanych lub nie do danej szkoły opublikowane zostaną 8 kwietnia. Do 15 kwietnia do godziny 10 rodzice będą mogli złożyć w szkole potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opublikowane zostaną 15 kwietnia o godzinie 12.